" خبرگزاری فرانسه- احمدی نژاد برای نخستین بار از سقوط قیمت نفت ابراز نگرانی کرد.

" دان- ١٦ سرباز ایرانی گروگان، توسط اشرار به قتل رسیدند.

" میدل ایست نیوزلاین- بحرین، میزبان یک کنفرانس استراتژیک درباره بررسی تهدید هسته ای ایران است.

" نیوز ویک- ایران: اقتصاد ما به علت سقوط قیمت نفت، آسیب پذیر شده است.


دسته ها :
شنبه شانزدهم 9 1387
X